OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ e-shopu na stránkach www.cisteautodetailing.sk IČO 47 331 364 sídlo Račianska 71, 83105 Bratislava - Nové Mesto spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

Základné ustanovenia

1.Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je MM ROYAL s.r.o. IČO 47 331 364 so sídlom Račianska 71, 83105 Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „Správca“);
2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: mmroyalsro@gmail.com, tel.: +421 903 394 894;
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.cisteautodetailing.sk.;
2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy;
3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:
1. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);
2. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;
3. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.
Príjemci a spracovatelia osobných údajov

Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Služby týchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.
Subdodávateľmi správcu sú:
  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Slovenská pošta (doručovacia služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránok);


Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:
1. Na prístup k svojim osobným údajom;
2. Na opravu osobných údajov;
3. Na vymazanie osobných údajov;
4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
5. Na prenositeľnosť údajov;
6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: eshop@cisteautodetailing.sk;
7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.
Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;
2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítačov.Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.cisteautodetailing.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu príjma;
2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;
3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.


platnosť 29.10.2021

KONTAKTUJTE NÁS

MM ROYAL s.r.o.
Pasienková 5/A, areál Schneider Electric, Bratislava, 82106

Telefónne číslo
+421 901 123 456

E-mail
mmroyalsro@gmail.com